ספורט ודייג בכר אליהו ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו ע"י ספורט ודייג בכר אליהו כשאחת ממטרותיה הוא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ספורט ודייג בכר אליהו בדוא"ל – support@snf.co.il  ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ספורט ודייג בכר אליהו באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת ההזמנות של ספורט ודייג בכר אליהו. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ספורט ודייג בכר אליהו מאחר וספורט ודייג בכר אליהו נעזרת בחברה חיצונית [CreditGuard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ספורט ודייג בכר אליהו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ספורט ודייג בכר אליהו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספורט ודייג בכר אליהו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ספורט ודייג בכר אליהו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ספורט ודייג אליהו בכר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בספורט ודייג אליהו בכר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ספורט ודייג אליהו בכר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ספורט ודייג אליהו בכר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ספורט ודייג אליהו בכר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים